دفتر طب ایرانی
ساعت: تاریخ: پنج شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٩

معاونت تعالی

 

باسمه تعالی

معاونت تعالی طب ایرانی

معاونت تعالی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت به عنوان یکی از بخش های اصلی دفتر طب ایرانی عمدتاً در حیطه آموزشهای تخصصی و پژوهش های مرتبط با حیطه طب ایرانی فعالیت می کند.

فعالیتهای آموزشی

·         حمایت وکمک به گسترش کمی طب ایرانی در دانشگاه­ها و دانشكده هاي علوم پزشكي

·         گسترش و ارتقای کیفی طب ایرانی در دانشگاه­ها و دانشكده هاي علوم پزشكي

·         ارتقای کیفیت آموزش متخصصان و دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی مرتبط با طب ایرانی

·         تهیه بسته های کمک آموزشی

·         حمایت از رشته های جدید مرتبط با طب ایرانی و مکمل

·         برگزاری همایش های مرتبط با حیطه طب سنتی

·         بین المللی سازی طب ایرانی

فعالیتهای پژوهشی

·         بررسي وضعیت موجود حوزه­ی پژوهش، آموزش و سلامت در حیطه طب سنتی و مکمل با طراحی و اجرای مطالعات کشوری

·         تهیه بانک اطلاعاتی جامع درخصوص وضعیت موجود طب سنتی و مکمل

·         سیاست گذاری پژوهش در طب ایرانی

·         طراحی و تدوین فهرست اولویتهای پژوهشي طب سنتی بر پایه مطالعات مناسب

·         حمایت مادی و معنوی ازطرح های پژوهشی اولویت دار

·         سازماندهی و ساماندهی کارگروهها یا کانونهای تحقیقاتی طب سنتی

·         شناسایی خبرگان و اساتید طب ایرانی در داخل و خارج کشور و همچنین آداب مفید سلامت بخش و درمانهای مرسوم نواحی مختلف و هدایت آنها به بخشهای دانشگاهی و تحقیقاتی جهت بررسی ایمنی و اثر بخشی شیوه ها

·         حمایت از انتشار کتب مرتبط با حیطه طب ایرانی

تلفن تماس با کارشناسان دفتر:

سرکار خانم نصر آبادی کارشناس آموزش

سرکار خانم پاکخو رئیس گروه تعالی و برنامه ریزی طب ایرانی

مهندس زهرا رفیعی مسئول فناوری اطلاعات و مدیر سایت

 

 

 

ایران، تهران، شهرک غرب،بلوار ایوانک، ساختمان وزارت بهداشت، بلوک آ، طبقه ششم، دفتر طب ایرانی