دفتر طب ایرانی
ساعت: تاریخ: دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
آخرین اخبار
آرشیو rss

 


اخبار اخبار دفتر http://pm.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=175&rss=news&catid=1825&num=5&pagenum=59364
اخبار اخبار دارویی http://pm.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=175&rss=news&catid=1831&num=5&pagenum=59364
اخبار اخبار پژوهشی http://pm.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=175&rss=news&catid=2427&num=5&pagenum=59364
اخبار اخبار انتشارات http://pm.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=175&rss=news&catid=2463&num=5&pagenum=59364
اخبار اخبار دانشکده http://pm.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=175&rss=news&catid=2464&num=5&pagenum=59364
اخبار اخبار انتصابات http://pm.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=175&rss=news&catid=2465&num=5&pagenum=59364
اخبار اخبار آموزشی http://pm.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=175&rss=news&catid=2466&num=5&pagenum=59364

ایران، تهران، شهرک غرب،بلوار ایوانک، ساختمان وزارت بهداشت، بلوک آ، طبقه ششم، دفتر طب ایرانی